เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวประมงมีเฮ หลังรมว.กระทรวงเกษตรฯแถลงเพิ่มโควต้าวันทำการประมง หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่

28 ธันวาคม 2560
2,763
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมประมงจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง เนื่องจากขณะนี้ชาวประมงพาณิชย์บางส่วนมีการใช้วันทำการประมงที่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง 2560 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) จนใกล้หมด ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาอีก 3 เดือนกว่าจะสิ้นสุดปีการทำประมงนี้ ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะขาดรายได้และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาแนวทางในการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวประมงเป็นการชั่วคราว โดยใช้วิธีการนำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จัดสรรให้กับเรือประมงไว้แล้วตามการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield : MSY) แต่ไม่ได้ถูกจับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1. เรือประมงที่ยกเลิกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 2. เรือที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์แต่ไม่ได้ออกทำการประมง ซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดแคลนแรงงาน หรือความไม่พร้อมของตัวเรือ 3. เรือที่เมื่อมีการวัดขนาด 3 ฝ่าย (กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกรมประมง) แล้วมีขนาดเล็กลง ทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเหลือ ซึ่งสามารถนำมาจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมภายในรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีการทำประมง 2560 คือตั้งแต่ 1 มกราคม ? 31 มีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้แก่ชาวประมงที่มีรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีวันทำประมงไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการจัดสรร ดังนี้

1. ฝั่งอ่าวไทย เรือประมงอวนล้อม เรือประมงจับปลากะตัก สามารถทำการประมงได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนเรืออวนลากจะได้รับวันทำการประมงเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วอีกลำละ 42 วัน เช่น ถ้ามีวันทำประมงเหลืออยู่ 10 จะได้รับวันทำประมงเพิ่มเป็น 52 วัน ขณะที่เรือที่หมดวันทำการประมงแล้วจะได้วันทำการประมง 42 วัน เป็นต้น

2. ฝั่งอันดามัน เรือทั้งหมดสามารถออกทำการประมงได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวเสริมว่า แนวทางในการเพิ่มวันทำการประมงนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ซึ่งจะใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทุกท่านในการร่วมกันบริหารจัดการวันทำการประมงโดยปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือชาวประมงในครั้งนี้นั้น ถือเป็นการมอบของขวัญให้แก่ชาวประมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ชาวประมงที่มีวันทำการประมงเหลือน้อยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวประมงมีเฮ หลังรมว.กระทรวงเกษตรฯแถลงเพิ่มโควต้าวันทำการประมง หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่".
(27-12-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-94043