เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สู้ศึกนมออสเตรเลียตีตลาด

13 ธันวาคม 2560
2,074
กรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมฯลงพื้นที่5จังหวัด พบสหกรณ์โคนม เตรียมรับมือเปิดเสรีค้านม และบุกตลาดนมกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 61 กรมฯได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และกาญจนบุรี ตั้งแต่เดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 เพื่อพบปะกับสหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นมในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาปรับตัวรองรับการเปิดเสรีสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีผลอย่างสมบูรณ์ภายในปี 64 และปี 68 รวมทั้งการบุกตลาดนมของกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่จะเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียนให้ไทยในปี 61

"การลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนม นอกจากจะเป็นการพลิกวิกฤติหรือความท้าทายที่เกิดจากการเปิดเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ให้เป็นโอกาส สร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนมไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยจะขยายตลาดส่งออกไปในอาเซียนด้วย โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ที่กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย จะต้องลดภาษีเหลือ 0% ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สู้ศึกนมออสเตรเลียตีตลาด". (11-12-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 13-12-2560, เข้าถึงได้จาก :