เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สกัดเอเลี่ยนสปีชี่ส์บุกแหล่งน้ำ ประมงสั่งคุมเข้มนำเข้า-เตือนโทษหนักลักลอบเลี้ยง
04 ธันวาคม 2560
839
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือ "เอเลี่ยนสปีชี่ส์" ถือเป็นการทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมของไทยและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่กว่า 3,500 ชนิด ส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาเพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม รวมทั้งการเก็บรวบรวมไว้ในสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ ขณะสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อยู่ในสถานะรุกรานแล้ว เช่น ปลาดุกรัสเซีย ปลาซักเกอร์ ปลาหมอเทศ และสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน เช่น ปลาหมอสียักษ์ ปลากดอเมริกัน ปลาเทราท์สายรุ้ง เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จะเกิดผลเสียตามมามากมาย ทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์น้ำพันธุ์พื้นเมือง รวมถึงอาจเป็นตัวนำเชื้อโรคและปรสิตชนิดใหม่ๆ มาแพร่กระจายในแหล่งน้ำได้ ทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยลดน้อยลง นำไปสู่การสูญพันธุ์ ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ดังนั้นประเทศไทย จึงมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานให้มีการจัดการกับเอเลี่ยนสปีชี่ส์ โดยออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ซึ่งหากผู้ใดกระทำผิดมีบทลงโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ตามมาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีรายชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่อนุญาตให้นำเข้า จากคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง (IBC) อาทิ ปลาหนวดตัวดำ ปลาจระเข้ปากสั้น ปากยาว กุ้งแคระ ปลาหมูไฟฟ้า ปลาซักเกอร์ ปลาจิ้งจกลายเสือ กุ้งแคระขาว กุ้งแคระทับทิม เครย์ฟิช ปลาหมอสี เป็นต้น และล่าสุดกรมประมงได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อ (ร่าง) ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1.ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 2.ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน 3.ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย และ 4.ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้นำไปดำเนินการ รวมถึงได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมากขึ้น และเพื่อปรับปรุงให้การดำเนินการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อว่า กรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หากท่านเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่นและไม่ต้องการเลี้ยงอีกต่อไป อย่าได้นำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาด ขอให้ท่านนำมามอบให้กับทางกรมประมง หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อให้กรมประมงรับไปดูแลและป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อันจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศของประเทศ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย เป็นต้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ำสายพันธุ์ไทย สร้างแหล่งอาหารโปรตีน รักษาระบบนิเวศ และคงความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำของประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สกัดเอเลี่ยนสปีชี่ส์บุกแหล่งน้ำ ประมงสั่งคุมเข้มนำเข้า-เตือนโทษหนักลักลอบเลี้ยง". (04-12-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 04-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/306858
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×