เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมฝนหลวงฯบินช่วยพื้นที่เกษตร

08 กรกฏาคม 2562
1,971

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปการปฏิบัติการ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10 หน่วยฯ? มีดังนี้


1.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 09:52 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.พะเยา, จ.แพร่ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ่างเก็บน้ำแม่สาน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย อ่างเก็บน้ำแม่ไพร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.ลำพูน (แม่ทา), จ.ลำปาง (เมืองลำปาง แม่เมาะ เสริมงาม เกาะคา แม่ทะ),


จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ ภูกามยาว), จ.แพร่(ลอง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ่างเก็บน้ำแม่สาน จ.ลำพูน, อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย อ่างเก็บน้ำแม่ไพร จ.ลำปาง


2.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:15 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.ลำปาง และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.เชียงใหม่ (อมก๋อย), จ.ลำพูน (ลี้), จ.ลำปาง (แม่พริก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง


3.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:38 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.กำแพงเพชร, จ.พิจิตร และจ.พิษณุโลก ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้


4.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:33 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.เพชรบูรณ์, จ.ลพบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ศรีเทพ วิเชียรบุรี), จ.ลพบุรี (ชัยบาดาล ท่าหลวง ลำสนธิ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน จ.ลพบุรี


5.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:05 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.กาญจนบุรี, จ.สุพรรณบุรี, จ.ราชบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ จ.กาญจนบุรี (บ่อพลอย เลาขวัญ ห้วยกระเจา ด่านมะขามเตี้ย ท่าม่วง ท่ามะกา), จ.สุพรรณบุรี (อู่ทอง), จ.ราชบุรี (จอมบึง โพธาราม) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จ.กาญจนบุรี


6.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:40 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.มหาสารคาม และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.ขอนแก่น (ชุมแพ หนองเรือ ภูเวียง), จ.ชัยภูมิ (ภูเขียว บ้านแท่น), จ.มหาสารคาม (เชียงยืน กันทรวิชัย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น7.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 09:55 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ) และ จ.บุรีรัมย์ (ปะคำ โนนดินแดง ละหานทราย)8.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:51 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางบริเวณพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (อุทุมพรพิสัย ยางชุมน้อย ราศีไศล กันทรลักษณ์ เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ ไพรบึง ศรีรัตนะ เบญจลักษณ์ ขุนหาญ) และ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร9.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:30 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์ และ จ.ร้อยเอ็ด ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์


10.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:20 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.สระแก้ว ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.สระแก้วแหล่งอ้างอิงข้อมูล :