เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงสั่งเข้มวัดขนาด ช่องตาอวนลากก้นถุง
21 พฤศจิกายน 2560
1,392
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีการออกประกาศ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยได้มีการประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 14 และมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยประกาศฉบับที่ 2 ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (3) ในการเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับ 1 เกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการทำการประมง เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงตามประกาศฉบับนี้ จะแบ่งสาระสำคัญเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนประกอบของตาอวนใน 1 ตาอวน จะต้องประกอบด้วยเงื่อนหรือปม (Knot) 4 ปม และเส้นด้ายหรือขา (Leg or bar) 4 ขา 2.วิธีการวัดขนาดตาอวนของเจ้าหน้าที่ ในการวัดขนาดตาอวน เจ้าหน้าที่จะต้องวัดขณะที่อวนเปียกน้ำ เนื่องจากจะได้ขนาดจริงของตาอวนตามลักษณะการใช้งาน โดยการวัดขนาดตาอวนจะใช้วิธีการดึงอวนให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน และใช้เครื่องมือการวัด (เวอร์เนียร์) วัดจากกึ่งกลางปมช่องตาที่ 1 ยาวต่อกันถึงช่องตาที่ 20 เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของขนาดตาอวนในแต่ละช่องตา สำหรับบทลงโทษหากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงสั่งเข้มวัดขนาด ช่องตาอวนลากก้นถุง". (21-11-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 21-11-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/304321
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×