เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หอการค้ายกระดับThaiGAP ขยายรับรองสู่มาตรฐานประมง-ปศุสัตว์

16 พฤศจิกายน 2560
2,705
หอการค้าไทย เล็งยกระดับมาตรฐาน ThaiGAP จากสินค้าเกษตรสู่สินค้าประมง ปศุสัตว์ พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลดล็อกข้อจำกัด หวังเร่งให้เกิดการนำมาใช้จริง เพื่อผลักดันการค้า การส่งออกได้ในอนาคต
นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางหอการค้ามีเป้าหมายให้ความสำคัญเรื่องของสินค้าเกษตรและอาหารด้วย เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ และเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญที่ประเทศไทยจะพัฒนาได้ โดยหอการค้าไทย จะมีการประชาสัมพันธ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐานด้านการค้า การส่งออก โดยยกระดับมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ขยายไปสู่มาตรฐานในสินค้าด้านการประมงและสินค้าด้านปศุสัตว์ในอนาคต


การพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP เพื่อนำไปสู่มาตรฐานสินค้าประมงและปศุสัตว์ จะถือเป็นครั้งแรกที่หอการค้าดำเนินการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่จะมายื่นขอรับรองมาตรฐานกับภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้หอการค้าอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐาน ขั้นตอนของผู้ที่จะเข้ามาขอมาตรฐาน โดยรายละเอียดวิธีการปฏิบัติหอการค้าไทยได้ศึกษารูปแบบจากมาตรฐานของสหภาพยุโรป และหากสามารถดำเนินการได้จริง ไม่เพียงจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าภายในประเทศและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าด้วย ซึ่งจะช่วยขยายตลาดการส่งออกได้เป็นอย่างดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย เนื่องจากต้องมีการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น การพัฒนาและยกระดับสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขณะนี้หอการค้าไทยได้มีการค้าหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปลดล็อกข้อกำหนดบางประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคในการออกมาตรฐาน ThaiGAP ในสินค้าประมงและปศุสัตว์ ซึ่งเชื่อว่าจะเห็นมาตรฐานดังกล่าวออกมาเป็นรูปธรมได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งผู้ขอนอกจากจะได้รองรับมาตรฐานของเอกชนแล้วก็ยังได้รับการรองรับมาตรฐานของหน่วยงานรัฐที่ดูเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ หอการค้ายังได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าผลไม้เขตร้อนด้วย โดยนำร่องสินค้าทุเรียน ทั้งในรูปแบบสดและแปรรูป มีเป้าหมายเพื่อการส่งออกสินค้าไปตลาดจีน โดยประเด็นนี้จะมีการนำไปหารือในการสัมมนาใหญ่หอการค้าด้วย ก่อนที่จะสรุปและนำเสนอให้กับกระทรวงพาณิชย์ในการร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี หอการค้าไทยไม่ได้มองเพียงสินค้าทุเรียน แต่จะรวมไปถึงสินค้าผลไม้อื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการทำตลาดให้กับสินค้าผลไม้ไทยได้ อีกทั้งยังได้บริษัท SCG ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการเข้าไปขยายตลาดสินค้าผลไม้ไทยในตลาดจีนด้วย ถือว่าเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้สินค้าไทยได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

อนึ่ง มาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย หรือสถาบัน ThaiGAP สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผัก ผลไม้ของไทย ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปลูกและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หอการค้ายกระดับThaiGAP ขยายรับรองสู่มาตรฐานประมง-ปศุสัตว์". (16-11-60). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 16-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-72312