เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล็บประชารัฐจับมือประมง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดโมเดล อาหารประมงปลอดภัย

13 พฤศจิกายน 2560
2,100
แล็บประชารัฐจับมือประมง จ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสู่ครัวไทยปี 2560 เก็บตัวอย่าง 220 ครอบคลุม 11 อำเภอ หวังรับรองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ครัวไทย ปี 2560" ด้วยการเก็บตัวอย่างสินค้าประมงจำนวน 220 ตัวอย่าง จากฟาร์มเพาะเลี้ยงลัตว์และสถานที่จำหน่ายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุม 11 อำเภอ ประกอบด้วย ปลากะพง ปลานิล ปลาสลิด กุ้งทะเล และอาหารทะเลแปรรูป เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง สารโลหะหนัก และเชื้อก่อโรค ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเชิงรุกด้านความต้องการสินค้าประมงปลอดภัย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แหล่งผลิตสินค้าประมงที่มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรไทย

ทั้งนี้ ฟาร์มเพาะเลี้ยงและสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการตรวจประเมินจะได้รับป้ายรับรอง "อาหารประมงปลอดภัย" จากแล็บประชารัฐ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและขยายโอกาสทางการตลาด ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมิน แล็บประชารัฐจะจัดเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้นแบบความร่วมมือทำโครงการ "อาหารประมงปลอดภัย" แบบครบวงจรแห่งแรก

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ฉะเชิงเทรามีการทำประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มบนพื้นที่หลายแสนไร่ นับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้เข้าจังหวัด และประชากรส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ กรมประมงจึงตระหนักถึงสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งจะได้รับจากการบริโภคอาหารที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยได้เดินหน้าโครงการพัฒนาสินค้าประมงเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้จังหวัดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประมงของประเทศ

"ผลผลิตสัตว์น้ำส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรามาจากการทำประมงชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย กุ้งทะเล และปลากะพง โดยในปี 2560 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตไว้ที่ 28,000 ตัน ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 7.7 รองลงมาคือ การทำประมงน้ำจืด ซึ่งมีปลาสลิด และปลานิลเป็นผลผลิตหลักประมาณ 15,000-17,000 ตันต่อปี ในช่วงปี 2559-2560 และสุดท้ายคือ การทำประมงพื้นบ้าน คาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปีนี้ไว้ที่ 1,700 ตัน หดตัวจากปีก่อนร้อยละ 15" นายสุวิทย์กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แล็บประชารัฐจับมือประมง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดโมเดล อาหารประมงปลอดภัย". (12-11-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 13-11-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/business/detail/9600000114245