เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ซีพีเอฟตอกย้ำผู้ผลิตระดับโลก ชูวิสัยทัศน์การใช้ยาต้านจุลชีพ

24 ตุลาคม 2560
2,530
ซีพีเอฟตอกย้ำผู้ผลิตระดับโลก ชูวิสัยทัศน์ "การใช้ยาต้านจุลชีพ" เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนสู่ครัวโลก
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์" เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ "ครัวของโลก"

"เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในอาหาร ที่ผ่านมาซีพีเอฟตระหนักในเรื่องนี้ และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาโดยตลอด รวมถึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกระแสโลก โดยวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้และจะดำเนินการได้ทั่วโลกภายในปี 2563" นายอดิเรกกล่าว

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์คือ การผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้การพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบ เช่น ต้องไม่เกิดการดื้อยา หรือการตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟจะมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและรับผิดชอบ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ซีพีเอฟตอกย้ำผู้ผลิตระดับโลก ชูวิสัยทัศน์การใช้ยาต้านจุลชีพ". (19-10-60). ไทยรัฐออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 24-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1102565