เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คาดส่งออกอาหารไทยปีหน้าพุ่ง

18 ตุลาคม 2560
1,135
3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร คาดส่งออกอาหารปี 61 มูลค่าพุ่ง 1.12 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.7 โตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะส่งออกไก่มีแนวโน้มกระตุ้นการส่งออกอาหารไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร แถลงสถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 1.03 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ประเมินว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสสุดท้ายปี 2560 จะยังได้รับปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการส่งออกไก่ยังได้รับอานิสงส์จากกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และปัญหาความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเนื้อสัตว์ของบราซิล ประกอบกับความต้องการสินค้าอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงปลายปี จะมีส่วนกระตุ้นให้การส่งออกอาหารไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีขยายตัวต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.7 โดยมีมูลค่าส่งออก 1.12 ล้านล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน สัดส่วนส่งออกประมาณร้อยละ 30 ญี่ปุ่นร้อยละ 14 สหรัฐร้อยละ 10 จีนและแอฟริกามีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 9 เป็นต้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ราคาสินค้าส่งออกหลักของไทยอยู่ในกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกหลายรายการ รวมถึงข้าว ไก่ และกุ้ง และราคาพลังงานอยู่ในระดับต่ำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คาดส่งออกอาหารไทยปีหน้าพุ่ง". (17-9-60). สำนักข่าวไทย.: สืบค้นเมื่อ 17-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : http://www.tnamcot.com/view/59e5b050e3f8e40adb8e4d44