เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคบาลบูรพา เพื่อเกษตรกร ฐานผลิตเนื้อสู่ตลาดอาเซียน

31 สิงหาคม 2560
2,640
นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยความคืบหน้า โครงการโคบาลบูรพาที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6,100 ราย ล่าสุด ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3,123 ราย ที่เหลืออีก 2,977 ราย จะเสร็จสิ้นในเดือน ส.ค.นี้
ส่วนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก โครงการจะขึ้นบัญชีไว้ในลำดับต่อไป และการส่งมอบแม่โคเนื้อ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30,000 ตัว ในรอบแรกจะเริ่มส่งแม่พันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร 3 อำเภอ ในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อช่วยเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อ เข้าสู่ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของภาคตะวันออก เพื่อสร้างโอกาสการส่งออกตลาดอาเซียนในอนาคต

ขณะที่การจัดตั้งโครงการสหกรณ์ "โคบาลบูรพา" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้เลี้ยงโคเนื้อ ในรูปแบบรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ได้ดำเนินการแล้ว 7 แห่ง อาทิ สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนา จำกัด และในการจัดสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,020 ราย แปลงพืชอาหารสัตว์ 3,060 ไร่.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โคบาลบูรพา เพื่อเกษตรกร ฐานผลิตเนื้อสู่ตลาดอาเซียน". (31-08-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 31-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1055290