เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค.คลอดแผนแม่บทส่งเสริมเลี้ยงโคนม 4.0

28 สิงหาคม 2560
3,287
อ.ส.ค.คลอดแผนแม่บทส่งเสริมเลี้ยงโคนม 4.0 รับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมฯ มุ่งเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบคุณภาพสูง สร้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมืออาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่ม 5% ต่อปี ก้าวสู่ผู้นำด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศภายใน 5 ปี
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบและการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3.วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และ4.สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรสายกิจการโคนม เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน พร้อมวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกให้มีความมั่นคงและเติบโตในอาชีพการเลี้ยงโคนมด้วย

แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศภายใน 5 ปีข้างหน้า เบื้องต้นคาดว่า จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.ได้ผลผลิตน้ำนมโคเพิ่มขึ้นจาก 12.80 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็น 15.57 กิโลกรัม/ตัว/วันภายในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4%ต่อปี และจำนวนฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพน้ำนมดิบสูงขึ้นจากเดิมปีละ 10% โดยวัดจากค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือโซมาติกเซลล์ (SCC) ไม่เกิน 400,000 เซลล์/มิลลิลิตร และปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ไม่น้อยกว่า 12.50%

นอกจากนั้น ยังคาดว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะผ่านการอบรมนักส่งเสริมมืออาชีพไม่น้อยกว่า 60 คน และเป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) ที่มีความเป็นเลิศและสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังคาดว่า จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 5%

ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวอีกว่า แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 เน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเป็นต้นน้ำหรือแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพป้อนเข้าโรงงานแปรรูป ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. จำนวน 4,332 ราย โคนมรวมกว่า 123,000 ตัว โดย อ.ส.ค.มีเป้าหมายเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก มุ่งส่งเสริมให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ คาดว่า จะสามารถช่วยยกระดับฟาร์มโคนมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) ปีละ 30% ครอบคลุมครบ 100% ภายใน 3 ปี ซึ่งจะทำให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมลดต้นทุนการผลิตลง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/คน/ปี และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค.คลอดแผนแม่บทส่งเสริมเลี้ยงโคนม 4.0". (24-08-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-08-2560 เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-27874