เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาพิจิตร เร่งจับปลาหนีน้ำท่วม

23 สิงหาคม 2560
2,377
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใกล้กับแม่น้ำยม เร่งจับปลาเกรงฝนตกชุก ส่งผลให้แม่น้ำยมท่วมบ่อปลาจนได้รับความเสียหาย
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ฝนที่ตกลงมารวมถึงน้ำจากตอนบนที่ไหลลงมาในแม่น้ำยมทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน ที่มีบ่อปลาใกล้กับแม่น้ำยม เร่งจับปลาสวายที่เลี้ยงไว้ในบ่อเพื่อจำหน่าย เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย แม้ว่าปัจจุบันแม่น้ำยมระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น จากตอนบนไหลสะสมเข้าพื้นที่ประกอบกับฝนที่ตกชุกต่อเนื่อง เกษตรกรจึงเร่งจับปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อขนาดตัวละ1-3 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายป้องกันความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนท่วมบ่อปลาของเกษตรกร ปลาที่เลี้ยงไว้ก็จะหลุดไปกับน้ำซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในการลงทุนเลี้ยงปลาที่เลี้ยง

สำหรับการเลี้ยงปลาเป็นอีกอาชีพเสริมที่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำนิยมเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ โดยปกติจะอาศัยขุดบ่อปลาบริเวณใกล้เคียงกับบ้านซึ่งไม่ห่างจากแม่น้ำยมเพื่อเลี้ยงปลาไว้จำหน่ายในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่หลังจากแม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อใกล้ท่วมบ่อปลาเกษตรกรจึงเร่งจับปลาเพื่อจำหน่ายป้องกันการเสียหายจากน้ำท่วม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาพิจิตร เร่งจับปลาหนีน้ำท่วม". (22-08-2560). กรุงเทพธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 23-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/769764