เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แมลงเศรษฐกิจตลาดสดใส อาหารทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามอง

07 สิงหาคม 2560
7,542
นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แมลงเศรษฐกิจ) กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ให้ช่วยผสมเกสรให้พืชผลการเกษตร เช่น ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และได้ผลพลอยได้เป็นผลผลิต เช่น น้ำผึ้ง เกสร ไขผึ้ง พรอพอลิส รวมไปถึงแมลงที่นำมาเลี้ยงและบริโภคได้ เช่น จิ้งหรีด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาหารทางเลือกใหม่ (Novel Food)ที่มีโปรตีนสูง สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ สร้างอาชีพและมีรายได้จากผลผลิตของแมลงเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ
ในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรนำผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง เข้าไปช่วยผสมเกสรพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแปลงใหญ่ไม้ผล และปี 2560 ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาใช้อย่างเป็นทางการโดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพืชอาหาร ความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแบบรวมกันผลิตเป็นกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยร่วมกันหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาถูก นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตมูลค่าผลผลิต การเชื่อมโยงการตลาดให้เกิดการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain) อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและวัดผลได้เป็นรูปธรรมในสินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิดได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด 25 แปลง เกษตรกร 980 ราย 19 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชุมพร ตรัง พัทลุง สงขลา ระนอง แพร่ ตราด พิจิตร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ น่านและลำพูน

ผู้ใหญ่สาย เปร็นรัมย์ ประธานแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้วกล่าวว่า ตนและคนในหมู่บ้านมีอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดมาตั้งแต่ปี 2552 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ตลาดตอบรับดี เลี้ยงง่าย ต้นทุนไม่สูงมาก เหมาะทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ปัจจุบันในอ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด 60 ราย แต่ที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มี 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหลัก เฉลี่ยรายได้หลักหมื่นขึ้นไปขึ้นอยู่กับปริมาณที่เลี้ยง ใครมีพื้นที่เยอะสามารถเลี้ยงเยอะได้ ส่วนด้านการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดจะทำตลาดด้วยการขายตัวสด ตัวนึ่งและแปรรูปเป็นจิ้งหรีดอัดกระป๋อง โดยเน้นเป็นจิ้งหรีดไข่ เพราะมีรสชาติดี คุณค่าอาหารสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าจิ้งหรีดธรรมดา

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่จิ้งหรีด กลุ่มของอ.โคกสูงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 และมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ในการผลิตจิ้งหรีดต่อเนื่อง มีการอบรมไปดูงานใครมีปัญหามาพูดคุยกัน ในส่วนภาครัฐนำเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีคุณภาพมาส่งเสริมให้เกษตรกร แนะวิธีลดต้นทุนการผลิต เช่น รวมกลุ่มซื้ออาหารเพื่อได้วัตถุดิบราคาถูกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มของเราลดต้นทุนการผลิตได้รายละ 1,000 บาท/เดือน และคาดว่าในอนาคตการเลี้ยงจิ้งหรีดจะขยายช่องทางตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตจิ้งหรีดให้มีความหลากหลายของสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แมลงเศรษฐกิจตลาดสดใส อาหารทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามอง
".
(04-08-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/284293