เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยคงมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเข้มข้น

29 มิถุนายน 2560
3,224
ไทยคงมาตรการเฝ้าระวัง"โรคไข้หวัดนก" เข้มข้น "แนะไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วน!!
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2560 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันแต่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนล่าสุดจากการเฝ้าระวังฯพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

"ผมได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานและทุกระดับในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน"ปลัดสธ. กล่าว

ปลัดสธ. กล่าวอีกว่า ได้ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ควรนำมาสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด และทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี

"ขอให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังจากดูแลสัตว์หรือหลังการดูแลผู้ป่วย หากไปตลาดสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว"นพ.โสภณ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยคงมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเข้มข้น". (26-06-2560). คม ชัด ลึก.: สืบค้นเมื่อ 29-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/news/regional/284652