เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงจังหวัดตรัง แนะเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก หวังต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ นอกเหนือจากการทำสวนยางพารา

26 มิถุนายน 2560
5,727
เกษตรกรในยุคปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่า เกษตรกรในยุคปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่มักมีปัญหาสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ รายได้ที่เคยรับก็ลดลง ในขณะที่รายจ่ายยังเท่าเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จึงมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในสวนยางพารามากขึ้น โดยมีเกษตรกรต้นแบบตาม ศพก.ต่างเป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในสวนยางพารา นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้ว ยังขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการจัดการและเทคโนโลยี เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาทำไร่นาสวนผสม ใช้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงจังหวัดตรัง แนะเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก หวังต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ นอกเหนือจากการทำสวนยางพารา".
(25-06-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 26-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6006250010006