เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.สงขลา สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเพิ่มรายได้จากผลกระทบเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

19 มิถุนายน 2560
2,410
จังหวัดสงขลา สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเพิ่มรายได้จากผลกระทบเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะลงพื้นที่ ณ ทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง โดยจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณปี 2559 ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง อาทิ ปลานิล , ปลาสวาย , ปลาทับทิม , ปลาหมอ , ปลาจาระเม็ด และปลาดุก เพื่อเพิ่มรายได้จากผลกระทบเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านทุ่งโพธิ์ และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

"เริ่มแรกได้รวบรวมสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 35 คน และร่วมลงทุนเปิดเป็นกิจกรรมสำหรับตกปลา จากนั้นได้ต่อยอดในส่วนของการทำกระชังปลา โดยเสนอเป็นโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้กับทางจังหวัด และทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ 499,500 บาท เพื่อดำเนินโครงการ และอนุมัติกระชังปลา จำนวน 14 กระชัง และชาวบ้านจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 2 กระชัง เพื่อต้องการเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่ม และในอนาคตจะจัดทำเป็นกะชังเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหลุดรอด"

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ.สงขลา สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเพิ่มรายได้จากผลกระทบเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา". (http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6006160010023