เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงเตรียมนำฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐาน มกษ.7432-2558

15 มิถุนายน 2560
4,333
กรมประมงเตรียมนำฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐาน มกษ.7432-2558 หนุนกุ้งปลอดโรคทั้งระบบ มีผลบังคับใช้ 18 มิถุนายน นี้
กรมประมงเตรียมบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ. 7432 - 2558) ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นี้

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ. 7432 - 2558) เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมกิจการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการดำเนินการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส (Nauplius) เพื่อจำหน่าย และผู้ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสแล้วจำหน่ายในระยะโพสลาวาร์ (Post-larva) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 กำหนดให้มาตรฐาน มกษ. 7432 - 2558 เป็นมาตรฐานบังคับ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขัดต่อมาตรฐานดังกล่าวที่กำลังจะมีผลบังคับใช้นั้น กรมประมงจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ประกอบการเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าลูกกุ้งทะเล และขอรับการรับรองมาตรฐาน มกษ. 7432-2558 ภายในกำหนดเวลาที่มาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ โดยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการดังนี้

1)สมัครขอรับการรับรองเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล (Active Surveillance) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ของกรมประมงในพื้นที่

2)จัดทำคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecuriry manual) และคู่มือการจัดการฟาร์มที่ดี

3)สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน มกษ. 7432 - 2558 ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) กรมประมง

4)สมัครขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://tas.acfs.go.th/nsw/

หากผู้ประกอบการฯ ไม่ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น ฟาร์มจะถูกระงับการดำเนินกิจการทันทีเมื่อถึงกำหนดวันที่มาตรฐาน มกษ. 7432 - 2558 มีผลบังคับใช้ และหากฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องระวางโทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยปรับไม่เกิน 300,000 บาท

กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักนอเพลียสกุ้งขาวแวนนาไมที่ยังคงประกอบกิจการเร่งดำเนินการแจ้งความจำนงการเข้าสู่มาตรฐานบังคับดังกล่าว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมงในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานได้ทันท่วงทีก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2560 อธิบดีกรมประมงกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงเตรียมนำฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐาน มกษ.7432?2558". (13-06-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1497359974