เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ จ.หนองคาย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับสุนัข แมวของประชาชน

01 มิถุนายน 2560
3,192
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับสุนัข แมวของ ประชาชน ตามโครงการ "คนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"
นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยง และตระหนักในการป้องกัน ดูแลจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ อีกทั้งเป็นไปตามโครงการ "คนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสังคม เป็นวิทยากร โครงการ "คนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลสังคม ร่วมกับ อบต.ทุก อบต.ในอำเภอสังคม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละ อปท. รวม 80 คน การอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคให้ความรู้ 1 วัน คือ 1.การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.การบันทึกข้อมูลสุนัข-แมว ของ อปท. ในอำเภอสังคม และภาคปฏิบัติ 1 วัน : วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับสุนัข แมวของประชาชนและสุนัข แมว ที่อยู่วัดในเขตเทศบาลตำบลสังคม มีประชาชนนำสัตว์มารับบริการทั้งสิ้น ประมาณ 60 ราย เป็นสุนัข 130 ตัว แมว 5 ตัว และกระต่าย 4 ตัว ทั้งนี้มีสุนัข แมว ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลสังคม ประมาณ 400 ตัว เจ้าของสัตว์ 250 ราย ทั้งนี้การรณรงค์ยังคงดำเนินการต่อเนื่องอีก 3 วัน เพื่อให้สุนัขแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับวัคซีนทุกตัว 100 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณฐนนท์ สิทธิชัย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ จ.หนองคาย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับสุนัข แมวของประชาชน".
(31-05-2560). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 01-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6005310010026