เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มิลค์บอร์ดรับมือนมล้น หารือพาณิชย์สร้างแบรนด์กลาง-ดึงร้านมนต์ขายชุมชน

30 พฤษภาคม 2560
3,507
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า มิลค์บอร์ดเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของไทย ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 เป้าหมายให้องค์กรโคนมบริหารงานมีกำไร ไม่น้อยกว่า 80% ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เฉลี่ย 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 4% ต่อปี เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี เพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศ เฉลี่ย 4% ต่อปี หรือมากกว่า 20 ลิตร/คน/ปี
สำหรับยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและองค์กรโคนม ให้มีการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ 2.การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล โดยการทำแปลงใหญ่โคนม 3.การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันระดับนานาโดยการเพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 4.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ และ 5.การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตร โดยปรับเป้าหมาย โดยเพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศ ภายใน 10 ปีให้มากกว่า 20 ลิตร/คน/ปี จาก 17?18 ลิตร/คน/ปี

นอกจากนี้ มิลค์บอร์ดยังเตรียมเข้าหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงหาแนวทางในการพัฒนาสร้างแบรนด์กลางนมโรงเรียนใหม่ หรือใช้ตราสัญลักษณ์โบว์ทองที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยดูดซับนมโคในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเตรียมหารือกับผู้ประกอบการร้านนม อาทิ มนต์นมสด นมโจ ในการเข้ามาช่วยพัฒนาสหกรณ์โคนม ให้สามารถจัดตั้งร้านขายนมสดตามชุมชนต่าง ๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มการบริโภคนมภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์โคนมอีกทาง

ที่มา : มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มิลค์บอร์ดรับมือนมล้น หารือพาณิชย์สร้างแบรนด์กลาง-ดึงร้านมนต์ขายชุมชน". (29-05-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบคนเมื่อ 30-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496053666