เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อเกษตรกรเลี้ยงไก่ ถ่ายทอดความรู้ธุรกิจ-ลดต้นทุนเดือนละ 5 แสน

25 พฤษภาคม 2560
13,782
25 พ.ค.60 นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง และคณะได้เดินทางเยี่ยมเกษตรกรโครงการ SME เกษตร "พรชัยฟาร์ม" ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง และเป็นฟาร์มไก่ที่เลี้ยงด้วยระบบปิดทั้งหมด มีเทคโนโลยีการให้อาหาร-น้ำ ตลอดจนมีระบบการเก็บไข่อัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน และมีระบบกำจัดของเสียและลดมลภาวะเป็นพิษ และมีการนำมูลไก่ที่ได้ทำการหมักแบบไร้อากาศเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิตเดือนละหลายแสนบาท ส่วนมูลไก่ที่เป็นกากย่อยจากการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะแปรรูปบรรจุกระสอบ เพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ในการเพาะปลูก หรือปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี
นายพรชัย ชั้นสกุล เจ้าของธุรกิจ "พรชัยฟาร์ม" กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจฟาร์มไข่ไก่เริ่มตั้งแต่ปี 2528 เริ่มจากเคยมีประสบการณ์เป็นพนักงานดูแลฟาร์มไก่ไข่บริษัทๆ หนึ่งมาจึงมีความคิดที่อยากจะมีฟาร์มไข่ไก่เล็กๆ เป็นของตัวเองจึงได้ตัดสินใจลงมือทำในทันที โดยแรกเริ่มเริ่มที่ไก่ 1,000 ตัว โดยในตอนแรกขายไข่ไก่ให้คนในพื้นที่ก่อนแล้วจึงขยับเข้าไปในเมือง ผ่านตัวอำเภอ ไปจนถึงจังหวัด เริ่มต้นจากแม่ไก่ 1,000 ตัวแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาโดยในปี 2530 นั้นมีไก่ไข่รวมทั้งสิ้น 8,000 ตัว โดยในการทำฟาร์มไก่ไข่ของตนได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุน โดยการใช้ระบบ EVAP มาใช้ในปี พ.ศ. 2541 นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังลดอัตราการตายของไก่ ดังนั้นจึงทำให้ไข่ไก่มีความสดใหม่และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
"นอกจากนี้ปัจจุบันทางฟาร์มไข่ไก่ของตนก็ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยนำมูลไก่ภายในฟาร์มเข้าสู่ระบบก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหามลภาวะเรื่องของกลิ่นเหม็น แมลงวันจำนวนมาก และน้ำเสียที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้เป็นอย่างดี โดยตนมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการควบคุมและลดมลภาวะในเรื่องของกลิ่นเหม็น แมลงวัน บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งผลของการนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก โดยจากปกติเฉลี่ยเดือนละกว่า 600,000 บาท ลดเหลือเพียงปัจจุบันเดือนละประมาณ 100,000 บาท เท่านั้น และยังสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและกลิ่นเหม็นจากมูลไก่ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี" นายพรชัย กล่าว
นายพรชัย กล่าวอีกว่า "กว่าที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย โดยปัญหาหลักๆ คือเรื่อวัตถุดิบล้นตลาด โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ และช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนบริโภคไข่กันน้อยลง โดยวิธีการที่ตนใช้แก้ปัญหาคือ 1. บริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ให้มีจำนวนพอดีกับความต้องการของตลาด 2. ตัดวงจรแม่ไก่ และ 3. คัดไข่ไก่ส่วนที่เหลือออกและหาหน่วยงานเพื่อมาช่วยเหลือในส่วนนี้ โดยทิศทางการบริหารธุรกิจต่อไปของพรชัยฟาร์ม คือ การส่งต่อธุรกิจไปสู่รุ่นลูกในการเข้ามาบริหารงานแทนตนเอง สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้คือ ความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศของชีวิต และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าของเรา" นายพรชัย ชั้นสกุลฯ กล่าวตบท้าย.
ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง กล่าวว่า ทาง ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ได้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อแก่ "พรชัยฟาร์ม" เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริม SME เกษตรให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ตลาดอาเซียน พร้อมทั้งมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เกษตรมีความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) ควบคู่กับเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการเงิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารการเงินและการบัญชี การตลาด เทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ให้เกษตรกรอีกด้วย ซึ่งทาง ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะนำพาประเทศไปสู่การเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" และทาง ธ.ก.ส.ก็พร้อมที่จะต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อเกษตรกรเลี้ยงไก่ ถ่ายทอดความรู้ธุรกิจ-ลดต้นทุนเดือนละ 5 แสน". (25-05-2560).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 25-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/271971