เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชูจังหวัดสระแก้วเมืองโคบาลบูรพา

25 พฤษภาคม 2560
6,591
เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งหลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งเกษตรกรรมหลายพื้นที่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน อีกทั้งการสำรองน้ำนั้นเตรียมไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าวออกมากอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 3 อำเภอ คือ โคกสูง อรัญประเทศ และวัฒนานคร โดยทั้ง 3 อำเภอได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่สามารถปลูกข้าวได้
หลังจากที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พบว่า พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยใช้แผนที่ Agi-Map พร้อมแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 1.ระยะเฉพาะหน้า โดยการมอบเงินช่วยเหลือให้ชาวบ้านตามระเบียบของทางราชการ และ 2.ระยะยาว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืน แต่การดำเนินการดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากในพื้นที่ 3 อำเภอนั้น ขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่จะต้องพยายามทำให้ประสบผลสำเร็จเพื่อให้สามารถการกระจายน้ำไปให้ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมกับการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อย หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งนี้จะต้องให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปด้วยความสมัครใจ

โดยทางราชการต้องหาพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นก่อน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เสนอการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาไปเลี้ยงโค การนำพื้นที่นามารวมกันและปลูกหญ้าเนเปียร์แปลงใหญ่ พัฒนาการเลี้ยงโคของจังหวัดให้เป็นเมือง "โคบาลบูรพา" ซึ่งสามารถทำได้ไม่แพ้ภาคอีสาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าปลูกพืชอื่นหลายเท่า โดยให้ทางจังหวัดจัดทำและเสนอโครงการไปยังรัฐบาล ส่วนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันให้มีการใช้ระบบ SC (Single Command: คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ) คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการผลักดันให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมือง "โคบาลบูรพา" อย่างเป็นรูปธรรม กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้วางแผนดำเนินงานระยะ 6 ปี (พศ.2560-พศ.2565) มีเป้าหมายให้พื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เป็นพื้นที่ที่กิจกรรมการเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และปลูกหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 103,823 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 6,377 ราย แบ่งเป็นพื้นที่ประกาศภัยแล้ง 3 อำเภอ 100,477 ไร่ เกษตรกร 6,106 ราย และพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. 3 อำเภอ 3,346 ไร่ เกษตรกร 271 ราย ดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่าน 5 กิจกรรมหลักคือ 1.การเลี้ยงโคเนื้อ มีการจัดตั้งธนาคารโคเนื้อ พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 2.การเลี้ยงแพะ มีการจัดตั้งธนาคารแพะพร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ 3.ปลูกหญ้าเนเปียร์และพืชอาหารสัตว์ในเนื้อที่ 4.จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน และ5. ส่งเสริมการทำแปลงใหญ่โดยการจัดตั้งสหกรณ์ "โคบาลบูรพา" 1 แห่ง

"เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีการเพาะปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ซึ่งมีรายได้น้อยและเกิดการขาดทุน ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้ในการปรับเปลี่ยน เป็นการปลูกอ้อย ปศุสัตว์ และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีตลาดรองรับ ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ และปลูกหญ้าเนเปียร์ จะทำให้เกิดการสนับสนุนกันและกัน มีรายได้ร่วมกัน ส่งเสริมเป็นแปลงใหญ่และสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ต้องการให้จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" เนื่องจากมีที่ตั้งและลักษณะพื้นที่อำนวย อีกทั้งเป้าหมายในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง โดยใช้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดนำร่อง และจะเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในปีต่อไป ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณ" นายสุรเดช กล่าวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชูจังหวัดสระแก้วเมืองโคบาลบูรพา". (245-05-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 25-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/271888