เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ลำปาง หนุนเกษตรกรร่วมฟาร์โคเนื้อ

05 พฤษภาคม 2560
6,737
นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากร ปศุสัตว์ จ.ลำปางเปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนโคเนื้อของประเทศลดลงเป็นอย่างมากในช่วง10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถขยายการผลิตได้ทันกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการผลิตโคเนื้อต้นน้ำ (เลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก) ที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูง เนื่องจากแม่พันธุ์มีราคาแพงและระยะเวลาคืนทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดให้การเพิ่มจำนวนแม่โคเนื้อเป็นนโยบายเร่งด่วน
โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ ?ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ? เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน1,000 ล้านบาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการนำร่องไปแล้ว จำนวน 100 ล้านบาทและจะดำเนินโครงการขยายผลต่อเนื่องในระยะที่ 2 จำนวน 900 ล้านบาท

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การให้กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต(แม่โคเนื้อรายละ 5 ตัว โรงเรือน/อาหารสัตว์)ผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก, การจัดหาแม่โคในประเทศ จัดหาแม่โคสาวตั้งท้องก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอจึงจัดหาแม่โคสาวสุขภาพดีเป็นลำดับต่อไป (มีระบบประกันความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โค) โดยกลุ่มเกษตรกรร่วมกับสหกรณ์เลือกซื้อตามความพึงพอใจและกรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากมูลโคอย่างครบวงจร ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงที่ยังไม่ได้ผลผลิต ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ จ.ลำปาง หมายเลขโทรศัพท์0-5421-8127
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ลำปาง หนุนเกษตรกรร่วมฟาร์โคเนื้อ". (05-05-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 05-05-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/268650