เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมควบคุมโรคประสานปศุสัตว์-ท้องถิ่น-สาธารณสุข 8 จว.ตะวันออก เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

28 เมษายน 2560
2,761
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 เมษายน 2560) ที่โรงแรมเดอะ เวโลฯ จังหวัดสระแก้ว นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 และนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว และแต่ละจังหวัดมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 ทั้งนี้การที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ขณะที่ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือเขตสุขภาพที่ 6 โดยในปี 2559 ทั่วประเทศพบผู้ป่วย 14 ราย อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ถึง 9 ราย อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 6 ได้บูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้นำแนวคิด "สุขภาพหนึ่งเดียว" (One health) ซึ่งเป็นแนวความคิดของการพัฒนาภาวะสุขภาพโดยรวม สร้างความสมดุลระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ สัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดทำโครงการสุขภาพหนึ่งเดียวพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสู่เป้าหมายพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของแต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด โดยมีสาระสำคัญของ MOU คือ ทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันด้านการประสานงาน การบริหารจัดการ วิชาการ และระดมทรัพยากรร่วมกัน สามารถบูรณาการแผนงานหรือโครงการเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งถือเป็นต้นแบบความร่วมมือที่สำคัญในการทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ถูกกำจัดให้หมดไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมควบคุมโรคประสานปศุสัตว์-ท้องถิ่น-สาธารณสุข 8 จว.ตะวันออก เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า". (25-04-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493116652