เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อสค.ถก 4 สมาคมผู้ประกอบการ รับมือน้ำนมดิบล้นตลาดช่วงปิดเทอม

24 เมษายน 2560
2,367
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมนม ยู.เอช.ที สมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 โดยทุกฝ่ายพร้อมบูรณการให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ปัญหาน้ำนมดิบไม่ให้ล้นตลาดในช่วงปิดภาคเรียน โดยยึดตามบันทึกลงนามข้อตกลง (เอ็มโอยู) การบริหารจัดการน้ำนมโค อย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตเป็นนมโรงเรียน ยู.เอช.ที ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 10 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งเตรียมที่จะใช้บรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนดีไซน์ใหม่ในภาคเรียน 1/2560 นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพนมโรงเรียน โดย อ.ส.ค. จะใช้ผู้แทนตามภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์ ทำการตรวจสอบและประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้นมได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
"ทุกสมาคมพร้อมที่จะดูแลในการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมทั่วประเทศให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกับ อ.ส.ค. ต้องดูแลรับผิดชอบน้ำนมดิบตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียนตามข้อตกลงที่ได้ลงนามเอ็มโอยู ให้ซื้อน้ำนมดิบตลอดระยะเวลา 365 วัน หากดูแลบริหารจัดการที่ดีน้ำนมดิบจะไม่ล้นตลาดอย่างแน่นอน และอีกแนวทางหนึ่งกำหนดให้แต่ละรายช่วยกันผลิตนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. ตลอดช่วงระยะปิดเทอมหรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์" นายณรงค์ฤทธิ์กล่าว
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 3423.16 ตันต่อวัน ในจำนวนดังกล่าวเป็นปริมาณน้ำนมดิบที่ทำข้อตกลง (เอ็มโอยู)เพื่อทำการผลิตนมโรงเรียนปีการศึกษา 2559/2560 ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม จำนวน 1,323 ตันต่อวัน ตลอดระยะเวลา 365 วัน รวมวันปิดภาคเรียน หากสามารถดำเนินการไปตามเป้าหมาย ปัญหานมล้นตลาดจะหมดไปอย่างแน่นอนส่วนแนวทางแก้ปัญหานมล้นตลาดในระยะยาวจะขอความร่วมมือให้สมาคม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นผ่านเทศกาลที่สำคัญหรือการออกเคญเปญ เพื่อสร้างแรงจูงใจการดื่มนม หวังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2560-2569 ที่มีเป้าหมายเพิ่มการบริโภคนมร้อยละ 4 จากปัจจุบันคนไทยบริโภคอยู่ที่ประมาณ 14-15 ลิตร/คน/ปี ซึ่งในส่วนของ อ.ส.ค. ปัจจุบันครองสัดส่วนตลาดนมโรงเรียนอยู่ที่ 900 ล้านบาท/ปีและทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีจะจัดกิจกรรมวันดื่มนมโรงเรียนโลกเพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อสค.ถก 4 สมาคมผู้ประกอบการ รับมือน้ำนมดิบล้นตลาดช่วงปิดเทอม". (22-04-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 24-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492853929