เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บิ๊กฉัตรสั่งตรวจอัตลักษณ์เรือประมง แฉไม่ตรงทะเบียนเพียบ-ขีดเส้นสอบให้เสร็จก่อน20พ.ค.

20 เมษายน 2560
2,364
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากมาตรการบริหารจัดการกองเรือในช่วงที่ผ่านมา มีชาวประมงเกือบ 2 พันลำ ร้องเรียนผ่านสมาคมประมงแห่งประเทศไทยว่า ขอให้มีการตรวจวัดขนาดเรือประมงใหม่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมประมง กองทัพเรือ มาตรวจวัดเรือประมงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาการออกไปทำการประมงต้องแจ้งเข้า-ออกที่ศูนย์ PIPO หากขนาดเรือลำจริงไม่ตรงกับทะเบียนเรือ จะไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ ซึ่งจากการตรวจสอบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของทางการไทยพบว่า ยังมีผู้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหลายฉบับที่ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการแก้ไข อีกทั้งขณะนี้กรมเจ้าท่ามีนโยบายตอกอัตลักษณ์เรือเพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของเรือประมง ดังนั้นทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ เก็บรักษาสัตว์น้ำ ตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนการประมง และเร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคุมให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมและเฝ้าระวังมิให้เรือดังกล่าวไปทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรือประมง ร่วมกับกรมประมง และ ศปมผ. สำรวจ ตรวจเรือ และวัดขนาดพร้อมตอกอัตลักษณ์เรือประมงพาณิชย์และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด หรือเรือที่ใช้ในการสนับสนุนการประมง ทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือใบอนุญาตทำการประมง ที่เข้ามาร้องเรียนผ่านทางสมาคมการประมง และเรือที่สามารถสำรวจได้เพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายใน 20 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการบริหารจัดการกองเรือประมงของไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอฝากถึงผู้ประกอบการเรือประมงและเรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากท่านพบว่ารายการในใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือใบอนุญาตทำการประมง ไม่ตรงกับสภาพเรือตามความเป็นจริง ให้มาร้องขอต่อกรมเจ้าท่า เพื่อทำการตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ โดยเรือที่มีขนาด ตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ต้องมาดำเนินการตรวจสอบภายใน 30 วัน ส่วนเรือที่มีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส หากผู้ประกอบการลำใดไม่แน่ใจขนาดของเรือ สามารถนำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเรือประมงที่มีทะเบียนเรือแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง หรือเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแต่มีลำเรืออยู่จริงก็ต้องนำเรือมาให้คณะทำงานตรวจเรือและตอกอัตลักษณ์เรือ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดเช่นเดียวกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"บิ๊กฉัตรสั่งตรวจอัตลักษณ์เรือประมง แฉไม่ตรงทะเบียนเพียบ-ขีดเส้นสอบให้เสร็จก่อน20พ.ค.". (20-04-2560).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 20-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/266136