เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เฝ้าระวังแล้งกระทบประมง

20 เมษายน 2560
1,525
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้เข้าสู่ฤดูร้อน โดยอาจต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 ทำให้ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลงและอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ จากสภาวะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรมประมง จึงได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2560 โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับทราบถึงช่วงระยะเวลาที่ภัยแล้งจะมาถึง วิธีการป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด

สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ 1.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด 2.เตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม 3.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่ายหรือบริโภคก่อน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง 4.ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย 5.ถ้าจำเป็นต้องปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ให้ปล่อยในปริมาณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ หรือปล่อยสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดช่วงระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง 6.ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง 7.หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ จะได้แก้ไขได้ทันที 8.ควรวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว โดยทำการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลี้ยงในช่วงดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เฝ้าระวังแล้งกระทบประมง ". (19-04-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 20-04-2560, เข้าถึงได้จาก :