เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับแปรรูปสัตว์น้ำ ปลาส้มหนองคาย-ปลาสลิดแช่แข็งราชบุรี ได้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

18 เมษายน 2560
4,026
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้จัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง
โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียวได้มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมประมงในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าประมง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ให้ลดน้อยลง อีกทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพให้สามารถผลิตสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 กรมประมงได้คัดเลือกจังหวัดนำร่องในการจัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย จ.ศรีสะเกษ จ.ราชบุรี และจ.พัทลุง

"ปีนี้ผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองนาง จ.หนองคาย และผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแช่แข็งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกที่มีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต"นายอดิศรกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกระดับแปรรูปสัตว์น้ำ ปลาส้มหนองคาย-ปลาสลิดแช่แข็งราชบุรี ได้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์". (14-04-2560).
ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 17-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492174426