เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อสค. จับมือสถาบันศึกษา พัฒนาหลักสูตรโคนม ต่อยอดแดรี อคาเดมี

10 เมษายน 2560
2,276
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมดิบและอุตสาหกรรมโคนมไทยให้ได้มาตรฐานสากล
"ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 โดยจะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจนถึงกระบวนการผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค ให้ได้มาตรฐานสากลภายในเวลา 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรโคนมแห่งชาติ ยังเป็นการต่อยอดโครงการแดรี่ อะคาเดมี่ (Dairy Academy) ที่ อ.ส.ค. ดำเนินการในปีนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อสค. จับมือสถาบันศึกษา พัฒนาหลักสูตรโคนม ต่อยอดแดรี อคาเดมี". (07-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 10-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/264161