เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เข้มชายแดน สั่งเฝ้าระวังสัตว์ปีก สกัดหวัดนกเข้าไทย

17 มีนาคม 2560
1,885
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และในระยะนี้สภาพอากาศประเทศไทยมีความแปรปรวน กรมปศุสัตว์ จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด
โดยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกตามแนวชายแดนใต้ โดยให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกหมู่บ้านของตำบลที่ติดชายแดน รัศมี 10 กิโลเมตร เพื่อตรวจหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างในสัตว์ปีกที่เลี้ยงหลังบ้านในทุกหมู่บ้านของตำบลที่ติดชายแดน ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกำชับให้ด่านกักกันสัตว์ตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาตทุกครั้ง พร้อมทั้งตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน เข้มงวดเรื่องการพ่นยานพาหนะทุกคัน โดยเฉพาะรถบรรทุกสัตว์ปีก ให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้เปียกชุ่ม รวมถึงให้ระงับการนำเข้าไก่ เป็ด ห่านและนกรวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์จากประเทศที่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก และให้เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคแก่ประชาชนและผู้ที่เดินทาง เข้า-ออกประเทศไทย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์เข้มชายแดน สั่งเฝ้าระวังสัตว์ปีก สกัดหวัดนกเข้าไทย". (17-03-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 18-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/260693