เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นำร่องประมง 20 แห่ง 20 จังหวัด สร้างความเข้มแข็งชุมชน

06 มีนาคม 2560
1,828
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมง จัดทำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกษตรกร โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี พ.ศ.2560 จำนวน 20 ธนาคาร ใน 20 ชุมชนของ 20 จังหวัด ประกอบด้วย 7 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน ตาก พะเยา กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และใน 13 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครพนม บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อให้ชุมชนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านการประมง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ เน้นให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ชุมชน ซึ่งสามารถรองรับความต้องการบริโภคอาหารสัตว์น้ำของชุมชน และสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเกษตรกรได้ต่อไป
ในระยะแรกกรมประมงได้มีการคัดเลือกแหล่งน้ำเป้าหมาย พร้อมจัดประชุมประชาคมชุมชนที่เกี่ยวกับโครงการฯ การคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารและเตรียมแหล่งน้ำเพิ่มอาหารธรรมชาติ อนุบาลและปล่อยสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเป้าหมาย โดยจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ชุมชน ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์น้ำจืด อาทิ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียน ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ฯลฯ รวมทั้งอาหารที่ใช้อนุบาลสัตว์น้ำก่อนปล่อยด้วย และเมื่อมีผลผลิตสัตว์น้ำเกิดขึ้นในแหล่งน้ำชุมชนแล้วจะมีการบริหารจัดการผลผลิตแบบหุ้นส่วนในรูปแบบระบบธนาคาร มีการปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านกลไกความร่วมมือ การประสานงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพจากคณะกรรมการธนาคารในชุมชนเป้าหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวคาดว่าจะสามารถผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำได้ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารมากยิ่งขึ้นประชาชนมีรายได้เสริม มีอาหารโปรตีนประเภทปลาพอเพียงต่อการบริโภค อีกทั้งมีการใช้แหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ชุมชนเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นำร่องประมง 20 แห่ง 20 จังหวัด สร้างความเข้มแข็งชุมชน". (06-03-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 06-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/258995