เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงเตือนเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไปตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ติดตามเรือให้พร้อมใช้งาน

02 มีนาคม 2560
1,192
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่ออกทำการประมงพาณิชย์ ต้องดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง ร่วมกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งกรมประมงได้ทำการออกประกาศ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และฉบับที่ 2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป นำเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ เร่งเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามกฎหมาย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงเตือนเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไปตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ติดตามเรือให้พร้อมใช้งาน". (28-02-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 02-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000020806