เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงผลิตพันธุ์ปลา รองรับช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้

02 กุมภาพันธ์ 2560
2,108
นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมง ได้ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเบื้องต้นพบพื้นที่เพาะเลี้ยงประสบภัย 31,022.50 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 19,989 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,001,781,362.53 บาท
ทั้งนี้ กรมประมง ได้เตรียมผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรตามความต้องการหลังสภาวะน้ำเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และยังมีแผนในการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในระยะยาว โดยจัดทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในบ่อกุ้ง โครงการเลี้ยงปลาดุก และกบในกระชังบก พร้อมทั้งผลักดันให้เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยด้วย ซึ่งหากเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่ หรือ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โทร. 0-2558-0218 และ 0-2561-4740
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงผลิตพันธุ์ปลา รองรับช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้". (02-02-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 02-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/254874