เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ ชูปี 60 สร้างความยั่งยืนภาคปศุสัตว์ ปราบสารเร่งเนื้อแดง-พัฒนาโรงฆ่าสัตว์-ป้องกันโรคระบาดสัตว์

05 มกราคม 2560
2,924
(จังหวัดนครราชสีมา) กรมปศุสัตว์ สานต่อนโยบายรมว.เกษตรฯ กำหนดปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน เดินหน้าปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในหมู-โค ควบคู่พัฒนาโรงเชือดต่อเนื่อง เน้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร หวังยกระดับความปลอดภัยผู้บริโภค
น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ผนึกกำลังในการดำเนินโครงการ "ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค" เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์ ได้ขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ทำให้ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมาได้มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดมากถึง 226 ครั้ง มีการขออนุญาตดำเนินการโรงฆ่าที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงฆ่าถูกกฎหมายมากกว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศ มีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านรวม 115 ครั้ง มูลค่าของกลางสูงถึง 148.6 ล้านบาท

"ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งหมด ทำให้ปีที่ผ่านมากรมปศุสัตว์สามารถส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานแก่เกษตรกรได้มากขึ้น มีการปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงทั้งในหมูและโคได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการเข้าจับกุมผู้ลักลอบใช้ได้กว่า 80 ครั้ง และในปี 2560 กรมฯ ยังเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในภาคปศุสัตว์ทั้งการปราบสารเร่งเนื้อแดง ควบคู่กับการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์อย่างต่อเนื่อง" น.สพ.อภัย กล่าวและว่าขณะเดียวกัน กรมฯยังดำเนินโครงการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ "ปศุสัตว์ OK" โดยในปีที่ผ่านมามีร้านกว่า 2,700 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของผู้จำหน่ายในตลาดสด ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อหมูในลักษณะตู้หมูชุมชน และร้านจำหน่ายเนื้อหมูขนาดใหญ่ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ซึ่งแสดงว่าเป็นร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว จนถึงสถานที่จำหน่าย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จำหน่ายดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ

สำหรับปี 2560 นี้กรมฯมีแผนที่จะขยายขอบข่ายการรับรองไปยังสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ อาทิ ไข่สด รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและให้การรับรองผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ห่างไกล ให้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ดังเช่น ตู้หมูชุมชนที่กระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ที่กรมฯส่งเสริมให้ผู้ค้าเก็บเนื้อสัตว์รอการจำหน่ายไว้ในตู้แช่เย็นที่ช่วยคงคุณภาพของสินค้าไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงอาหารปลอดภัยให้มากที่สุด

"นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังคุมเข้มในเรื่องโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบ และโรคระบาดในสัตว์ปีก อาทิ ไข้หวัดนก ซึ่งจะทำให้ภาคปศุสัตว์ของไทยมีความเข้มแข็ง ในขณะที่ทั่วโลกประสบปัญหานี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสของปไทยในการขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ต่อไป จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ไทย" น.สพ.อภัย กล่าวในที่สุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ ชูปี 60 สร้างความยั่งยืนภาคปศุสัตว์ ปราบสารเร่งเนื้อแดง-พัฒนาโรงฆ่าสัตว์-ป้องกันโรคระบาดสัตว์". (04-01-2560).
มติชน.: สืบค้นเมื่อ 05-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/416128