เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค.สร้างต้นแบบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า

26 ธันวาคม 2559
2,221
อ.ส.ค.สร้างต้นแบบ "ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ" นำร่อง 2 ศูนย์ที่เมืองขอนแก่น-สุโขทัย มุ่งเป็นต้นแบบ-แหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการนมดิบ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นคู่ค้าต่างประเทศ เสริมศักยภาพส่งออกนมไทย-เดนมาร์ค
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงและพัฒนายกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 2 ศูนย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ให้เป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบต้นแบบนำร่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและสุโขทัย เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการน้ำนมดิบอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงประเทศคู่ค้าเพิ่มสูงขึ้น และช่วยเสริมขีดความสามารถการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไปสู่ต่างประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในจังหวัดขอนแก่นและสุโขทัย อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อ.ส.ค.เอง โดยจังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 7 ศูนย์ เกษตรกรสมาชิก 572 ราย มีปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า 102.58 ตัน/วัน และสุโขทัยมี 5 ศูนย์ เกษตรกรสมาชิก 79 ราย มีปริมาณน้ำนมดิบ 8.53 ตัน/วัน ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบต้นแบบ สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำนมดิบ รวมทั้งระบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วไปและต่างประเทศที่สนใจด้วย อาทิ การดูแลสุขภาพโคนม การให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียม ตลอดจนปัจจัยการเลี้ยงโคนมและอาหารสัตว์คุณภาพดี เป็นต้น

"อ.ส.ค.ได้มีแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเร่งศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบต้นแบบนำร่องทั้ง 2 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยจะมีการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ฯครอบคลุมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ำนมดิบ และรูปแบบด้านการส่งเสริม ตลอดจนความพร้อมด้านการให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก เพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด และให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและยุติธรรม เบื้องต้นคาดว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จากนั้นก็จะจัดทำแอคชั่นแพลน (Action Plan) และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจนภายในปี 2560 อนาคตจะขยายผลการพัฒนาไปยังศูนย์ฯอื่นๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ" ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

ผอ.อ.ส.ค.กล่าวด้วยว่า ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบต้นแบบทั้ง 2 แห่งนี้ จะเป็นแหล่งรองรับลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่ง อ.ส.ค.จะนำลูกค้าเข้าชมระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบต้นแบบด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัตถุดิบต้นน้ำที่ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปจนถึงมือผู้บริโภค ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คได้ในตลาดต่างประเทศ ทั้งกลุ่มอาเซียนและตลาดอื่นๆ ด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค.สร้างต้นแบบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า". (23-12-2559). ประชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 26-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482492253