เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐเร่งร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ชี้ต้องสอดคล้องตลอดห่วงโซ่-สร้างความยั่งยืน

08 ธันวาคม 2559
2,289
มิลค์บอร์ดตั้งคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-64 วงการนมชี้โจทย์ใหญ่ต้องสร้างความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ระบุต้องเตรียมการด้านตลาดรองรับผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มมูลค่าและหลากหลาย ทั้งนมผง ชีส เนย
แหล่งข่าววงการโคนม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ดที่มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้สั่งการให้นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯไปดำเนินการยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-64 ขึ้น โดยต้องมีตัวแทนจากภาครัฐทั้งกรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และตัวแทนภาคเอกชนและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อทดแทนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2555-59

แหล่งข่าวกล่าวว่า โจทย์ใหญ่ของยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมต้องทำให้สอดคล้องกันตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยเฉพาะต้นน้ำจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างไร ซึ่งต้องนำมาตรฐานฟาร์มมาใช้ ตั้งแต่การนำหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การทำอาหารสัตว์ที่ดี การพัฒนาสายพันธุ์โคนมที่ทนอากาศร้อนชื้นที่เสถียร ทนต่อเห็บแมลงให้มากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ เพื่อให้แม่โคนมเพิ่มปริมาณการให้น้ำนมดิบต่อวันและมีอายุการให้น้ำนมดิบต่อตัวนานขึ้น

"ต้องทำมาตรฐานทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ต้องยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้สูงขึ้น ต่อไปต้องผลิตชีส เนยจากนมดิบ จากปัจจุบันสหกรณ์และบริษัทเอกชนบางแห่ง ผลิตนมผงจากน้ำนมดิบได้แล้ว ฉะนั้น ต้องเตรียมการด้านมาร์เก็ตติ้งหรือตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และไทยต้องเน้นการบริหารจัดการฟาร์มโคนมขนาดกลางที่เหมาะสมกับเมืองไทยว่าจะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงอย่างไร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืน"

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2555-59 ที่จะหมดอายุปีนี้ มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำนมโคของเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ขณะที่เป้าหมายยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2555-59 ประกอบด้วย 1.เกษตรกรสามารถผลิตนมโคเพิ่มขึ้นจาก 11 เป็น 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน 2.เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 2 หมื่นราย 3.คุณภาพน้ำนมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นดีไม่น้อยกว่า 80% 4.ลดต้นทุนการผลิตฟาร์ม เพื่อสร้างกำไรให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% 5.เพิ่มอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มในประเทศจาก 14 ลิตร เป็น 20 ลิตร/คน/ปี 6.ลดสัดส่วนนมโรงเรียน : นมพาณิชย์ จาก 45 : 55 เป็น 40 : 60 7.ส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกรโคนมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนมทั้งระบบ โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมภายใน 5 ปีและ 8.สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม (Hub) ในภูมิภาคอาเซียน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐเร่งร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ชี้ต้องสอดคล้องตลอดห่วงโซ่-สร้างความยั่งยืน". (08-12-2559). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 08-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1481089009