เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค.ปิ๊งไอเดีย รับผู้จบ ปวส.สาขาเกษตรฯ ร่วมโครงการ แดรี่ อะคาเดมี

24 พฤศจิกายน 2559
2,380
ผู้จัดการรายวัน 360 - อ.ส.ค.เร่งฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์ม ส่งเสริมต่อยอดการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ปั้นนักส่งเสริมและเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ พร้อมสร้างผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ เพื่อยกระดับระบบการส่งเสริมให้ อ.ส.ค. และสหกรณ์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.มีแผนเร่งดำเนินโครงการจัดตั้ง "แดรี่ อะคาเดมี" (Dairy Academy) ในปี 2560 โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์ม รุ่นละ 10-20 คน เพื่อขยายผลต่อยอดและพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่าซึ่งมีอายุสูงขึ้น พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนม ขณะเดียวกันยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วย


อ.ส.ค.จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเข้าสู่โครงการนักเรียนฟาร์ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือนซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมทางทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพโคนม และการผสมเทียม เป็นต้น โดยระหว่างที่เป็นนักเรียนฟาร์มจะได้รับเงินเดือน และหลังจบหลักสูตรดังกล่าวนักเรียนฟาร์มส่วนหนึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าทำงานใน อ.ส.ค. อีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะเป็นนักส่งเสริมของสหกรณ์โคนม หรือเป็นผู้จัดการฟาร์มโคนม และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพ

นอกจากนั้น ยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป หรือทีเอ็มอาร์ (TMR) สำหรับเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร TMR ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี พร้อมผลิตอาหาร TMR ป้อนให้สหกรณ์และผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการใช้อาหารดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตน้ำนมดิบต่อตัวและแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบ ทำให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรด้วย

"ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีเป้าหมายให้บริการศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ทั้งในเขตส่งเสริมและนอกเขตส่งเสริมของ อ.ส.ค.ปีละไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าผลิตอาหาร TMR บริการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นำร่องการใช้อาหาร TMR ปีแรก จำนวน 15 ฟาร์ม คิดเป็นโครีดนม 300 ตัว ปีที่สองขยายเพิ่มเป็น 30 ฟาร์ม คิดเป็นโครีดนม 600 ตัว และปีที่สามมีเป้าหมาย 45 ฟาร์ม คิดเป็นโครีดนมจำนวน 900 ตัว" ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ยังจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ หรือ "โมบายล์ยูนิต" (Mobile Unit) ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาหาร TMR อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรด้วย ถือเป็นทางออกที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมดิบและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค.ปิ๊งไอเดีย รับผู้จบ ปวส.สาขาเกษตรฯ ร่วมโครงการ แดรี่ อะคาเดมี". (24-11-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 25-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000117397