เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชียงรายเตรียมจัดงานอาหารโลก เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

22 พฤศจิกายน 2559
2,184
รองผู้ว่าฯเชียงรายเตรียมจัดงานอาหารโลก เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี "ว.วชิรเมธี" จะเทศน์เรื่องเกษตร
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวการจัดงาน 'วันอาหารโลก' ประจำปี 2559 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ย. 59 นี้ ซึ่งมีขึ้นจากการสำรวจของ FAO สำรวจพบประชากรโลกในปัจจุบน เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะอดอยาก หิวโหยและทุพโภชนาการกว่า 800 ล้านบาท และในอนาคตประชากรโลกที่มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทำให้มีผลต่อความสามารถในการผลิตอาหารของมนุษย์ จึงมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงราย เป็นเมืองเกษตรกรรม และผลิตอาหาร จึงได้รับเลือกให้มีการจัดงานครั้งนี้ โดยจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบโลกร้อน ที่มีต่อการผลิตทางอาหารและการเกษตร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค สาธิตวิธีการทำการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การประมงให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตสูง ภายใต้ภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

พันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร ภายใต้ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ำ การทำการเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรแบบขั้นบันได แบบพึ่งพาธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี นิทรรศการปรับรับโลกร้อนและเราจะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไร นิทรรศการมีชีวิตของหน่วยงานต่างๆ เช่น โมลเดลลุ่มน้ำ จ.เชียงราย โดยกรมชลประทาน ตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การเลี้ยงปลานิลพระราชทาน การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำน้อยโดยกรมประมง โครงการธนาคาร-กระบือ โดยกรมปศุสัตว์ การสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้แผนที่การเกษตร การจัดระบบโซนิ่ง แบบจำลองอนุรักษ์ดินและน้ำโดยพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้จะมีการจัดเสวนาองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรโดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดังจากสำนักปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย และมีการนำเสนอเมนูอาหาร 30 สำรับจาก 17 กลุ่มชาติพันธุ์โดยยกครัวไปปรุงและให้ชิมกันทุกวันตลอดงาน พร้อมทั้งเปิดให้ชิมชาอู่หลงของแท้ กาแฟยอดดอย สับปะรดภูแล ส้มโอเวียงแก่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และอื่นๆ อีกมากมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เชียงรายเตรียมจัดงานอาหารโลก เน้นเศรษฐกิจพอเพียง". (21-11-2559). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 22-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728423