เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมหม่อนไหมเซ็นเอ็มโอยู 6 มหาวิทยาลัย พัฒนาลายผ้า-ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

17 พฤศจิกายน 2559
2,327
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ระหว่างกรมหม่อนไหม กับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง
นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทย โดยเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ กรมหม่อนไหมจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญา ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยมาตั้งแต่ปี 2558 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาการออกแบบ นำนักศึกษาลงพื้นที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหม่อนไหมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละชุมชนและนำมาเป็นแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิ ลวดลายผ้าที่ได้แนวคิดจากต้นไม้ ดอกไม้ อาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นต้น ทำให้ได้สินค้าผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น มีลวดลายที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมหม่อนไหมเซ็นเอ็มโอยู 6 มหาวิทยาลัย พัฒนาลายผ้า-ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น". (17-11-2559). มติชน.: 18-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/363184