เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศปมผ.นำสื่อชมการทำงาน-ระบบคัดกรองแก้ไขการทำประมงผิด กม.

21 ตุลาคม 2559
2,515
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นำสื่อเข้าชมระบบอำนวยการ และการบูรณาการระบบติดตามเรือเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยการและสั่งการจากส่วนกลาง อันเป็นการพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย...
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 ทาง ศปมผ. เชิญสื่อมวลชนเข้าชมระบบอำนวยการสั่งการและติดตามเรือ รวมทั้งชมการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ในการรับค่าจากระบบติดตามเรือ ที่ได้รับการคัดกรองจากกรมประมง อันจะทำให้สามารถแสดงรายละเอียดเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย
ทั้งนี้ศปมผ. จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. เพื่อเป็นกำลังในการลาดตระเวน คุ้มครองเรือประมงไทย แรงงานภาคประมง และดำเนินการในการป้องกัน การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย มีระบบสั่งการอำนวยการ และติดตามเรือจากศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) มีที่ตั้งอยู่ ณ บก.ทร. พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเดียวกันกับศูนย์ยุทธการ ศรชล.เขตต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพรวมของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ทำการประมง และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.ทราบ
สำหรับการปฏิบัติการจากสถานการณ์ในการติดตามอำนวยการ สั่งการในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง เริ่มจากการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) จากกรมประมงกับ ศยก.ศรชล. กำหนดค่าเป้าเพื่อติดตามและตรวจสอบเป้าจากระบบ VMS (Vessel Monitoring System) กับแผนการเข้าท่าตามการแจ้ง Port In และดำเนินการประสานกับ ศรชล.เขต1 จากนั้น ศยก.ศรชล.เขต1 จะสั่งการไปยังเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ให้ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงที่อยู่ในกลุ่มในการกระทำความผิด

ทั้งนี้ระบบอำนวยการสั่งการ และติดตามเรือ จะทำให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง การคุ้มครองส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง และจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ศปมผ.นำสื่อชมการทำงาน-ระบบคัดกรองแก้ไขการทำประมงผิด กม.". (19-10-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 21-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/758961