เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จี้เรือประมงยื่นขอรับSeabookแก้แรงงานต่างด้าวเป็นระบบ

27 กันยายน 2559
2,810
กทม. : นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงพาณิชย์ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมและอวนครอบปลากะตัก ที่มีคนต่างด้าวทำงานในเรือประมง ต้องมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว(Seabook) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
พร้อมนำหลักฐานมายื่น ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวสำเนาใบอนุญาตทำการประมงของเจ้าของเรือสำเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทำงานในเรือประมง และหนังสือมอบอำนาจของผู้ได้รับใบอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งนัด เพื่อกำหนดให้นำแรงงานมาจัดทำประวัติ ตามวันและสถานที่ที่กำหนด กรมประมงจะมีใบรับคำขอ สำหรับแทนหนังสือคนประจำเรือประมงให้ผู้ที่มายื่นคำขอก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2559 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

นางอุมาพร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวนี้ เชื่อมั่นว่าจะบรรเทาปัญหาด้านแรงงานประมงที่ผิดกฎหมายได้ และบริหารจัดการการทำประมงได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมจากเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่เข้าข่ายตามที่แจ้งข้างต้น ให้รีบมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดงให้นานาประเทศได้ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการขจัดปัญหาการทำประมง IUU และการค้ามนุษย์บนเรือประมง

สยามรัฐ Issued date 27 September 2016
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จี้เรือประมงยื่นขอรับSeabookแก้แรงงานต่างด้าวเป็นระบบ". (27-09-2559). กรมประมง.:
สืบค้นเมื่อ 27-07-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/fisheries.htm