เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แปรรูปประมงไทย บุกตลาดเวียดนาม

21 กันยายน 2559
2,258
โพสต์ทูเดย์ - สศอ.ชี้ช่องอุตสาหกรรมประมงแปรรูป-ผลิตอาหารสัตว์ไทย เหมาะลงทุนในเมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม จากสิทธิจีเอสพียุโรปหนุนส่งออกได้เกือบ 100%
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากผลศึกษาโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองเมืองวินห์ จังหวัดเหงะอานห์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรม เมืองวินห์

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมไทย ที่มีความสนใจในการลงทุนหรือตั้งโรงงานผลิตในสวนอุตสาหกรรมวินห์เนื่องจากเมืองดังกล่าวมีชายแดนใกล้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังมีสนามบิน วินห์ แอร์พอร์ต ที่มีเที่ยวบินที่สามารถเดินทางโดยตรงมายังประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมไทยที่มีความสามารถและมีโอกาสในการเข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมประมงแปรรูป เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และยังได้รับสิทธิจีเอสพีจากยุโรปอยู่สามารถส่งออกไปยุโรปเกือบ 100% แต่คาดว่าในอนาคต ค่าแรงขั้นต่ำของเวียดนามอาจจะมีการปรับอัตราเทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของไทย นอกจากนั้นนักลงทุนควรพิจารณาปริมาณการจับสัตว์น้ำของเวียดนามที่อาจขาดแคลนในบางเดือน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เรื่องของสต๊อกสินค้าไว้ด้วย

ปัจจุบัน เมืองวินห์เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจวัฒนธรรมของภาคเหนือ และภาคกลาง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ 16.0% ภาคการผลิตหลัก คือ ภาคบริการ มีสัดส่วน 57.5% โดยเฉพาะธุรกิจด้านก่อสร้างที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคบริการมีส่วนแบ่งมากที่สุด รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 41.0% และ 1.5% ตามลำดับ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แปรรูปประมงไทย บุกตลาดเวียดนาม ". (20-09-2559). iqnewsclip.: สืบค้นเมื่อ 21-09-2559,