เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรฯ จับมือมาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร เซ็น MOU ขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย

14 กันยายน 2559
2,107
กระทรวงเกษตรฯ สานสัมพันธ์มาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมเสนอจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ และนำสัตว์น้ำขึ้นท่า
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายดาโต๊ะ ซรี อาหมัด ชาเบรี ชีค (H.E.Dato Sri Ahmad Shabery Cheek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรมาเลเซีย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 13 (13th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Thailand and Malaysia : JC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือประมง ซึ่งกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซียได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณา โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาร่างโต้ตอบฉบับนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกัน (IUU Fishing) และความร่วมมือเกี่ยวกับการที่เรือประมงมาเลเซียขึ้นท่าเรือไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ จึงได้เสนอมาเลเซียให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า และการทำประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ

ขณะที่ทางฝ่ายมาเลเซียได้มีความประสงค์จะขอส่งออกสัตว์ปีกมายังประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความจำนงที่จะนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพด้านปศุสัตว์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจะดำเนินการให้อยู่ในมาตรฐานการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างปลอดภัย และระมัดระวังเรื่องโรคระบาดมากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรฯ จับมือมาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร เซ็น MOU ขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย".
(13-09-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-09-2559, เข้าถึง้ได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473755371