เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงสระแก้วเตือนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงต้องยื่นขออนุญาต ดื้อปรับอ่วม

08 กันยายน 2559
4,979
สระแก้ว - ประมงจังหวัดสระแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตกรผู้ปลูกเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เป็นสัตว์น้ำควบคุม ต้องมายื่นคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ดื้อแพ่งปรับอ่วม
วันนี้ (7 ก.ย.) นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กุ้งก้ามแดงหรือ กุ้งเครย์ฟิช เป็นสัตว์น้ำควบคุมต้องปฏิบัติ พ.ศ.2559 และแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตกรผู้ปลูกเพาะเลี้ยงกุ่งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช การเพาะเลี้ยงจระเข้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 559 เรื่อง กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และเรื่องกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ให้เกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชมายื่นคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว หรือสำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ และสามารถโทร.สอบถามได้ที่ 0-3724-1729

เอกสารที่ใช้ในการประกอบขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3.สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ 4.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือยินยอมใช้ที่ดิน 5.พิกัด GPS เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บันทึก

นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า ในประกาศได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarusclarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูแผ่นพลาสติก หรือนาข้าว ต้องดำเนินการจัดทำที่กั้นบริเวณขอบบ่อโดยรอบ โดยจัดวางเป็นแนวเอียงเข้าหาบ่อ และมีความสูงตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตรเพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

(2) กรณีการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตต้องมีผนังบ่อสูงเหนือระดับเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

(3) กรณีการเลี้ยงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงอื่นๆ เช่น ตู้กระจก กล่อง ลังพลาสติก กะละมัง ถัง เป็นต้น ต้องมีที่ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

(4) ทางระบายน้ำออกจากที่เพาะเลี้ยงต้องมีระบบป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

(5) ห้ามนำกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชไปเลี้ยง หรือปล่อย นแหล่งน้ำสาธารณะ (กรณีฝ่าฝืนจะมีบทกำหนดโทษต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงสระแก้วเตือนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงต้องยื่นขออนุญาต ดื้อปรับอ่วม". (07-09-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 08-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090032a>