เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

01 กันยายน 2559
2,198
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานแถลงข่าว "โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ อัครากรุ๊ป อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี ดร.สุจินต์ ชุมไชยศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานฯ เทสโก้โลตัส นายธนาวุธ เอื้อละพันธ์ รองประธานฯบริษัทอัครกรุ๊ป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส แถลงเปิดตัว "โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต "ไข่ไก่ออร์แกนิค ปลอดภัย" กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกับให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย

"โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิคปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน แต่การจัดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั้น จำเป็นได้รับการส่งเสริมที่ครบวงจรและมีความต่อเนื่องในการพัฒนา ตั้งแต่การเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง การเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชนขยายฐานการผลิตและมีการพัฒนาศักยภาพการรับรองและมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากลไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการผลิต" อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2077-152-2559