เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงขานรับอะกริ-แมป ปี2560 นำร่อง 10 จังหวัด

30 สิงหาคม 2559
3,341
พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวกว่า 11 ล้านไร่ กรมประมงขานรับนโยบาย Agri-Map วางแผนลงพื้นที่ 10 จังหวัด จัดการส่งเสริมพื้นที่การเกษตรให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเศรษฐกิจ
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ในปี 2560 กรมประมงได้วางแผนดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, อุทัยธานี, บุรีรัมย์, พิจิตร, อุตรดิตถ์, กาญจนบุรี, ราชบุรี, กาฬสินธุ์,พัทลุง และนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับแนวทางทำการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำ ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
"การดำเนินงานจะเริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Agri-Map แก่ข้าราชการกรมประมงให้เป็น Smart Officer เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจะลงสำรวจพื้นที่เหมาะสมทำประมง เช่น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ บ่อลึกไม่ต่ำกว่า 2 ม. เก็บน้ำในบ่อได้ไม่น้อยกว่า 8 เดือน และน้ำมีค่าความเป็นกรดด่างเหมาะสม จึงดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนแนวทางทำการเกษตรให้เหมาะสมกว่าเดิม เกษตรกรจะต้องลงทุนในการปรับพื้นที่ทั้งหมด โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ"
ดร.จูอะดี กล่าวอีกว่า การดำเนินงานจะเป็นไปอย่างบูรณาการ นำแผนที่ของทุกหน่วยงานมาทับซ้อนกัน แผนที่ความเหมาะสมของดินของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำของกรมชลประทาน แผนที่แหล่งข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใน จังหวัด แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงการทำการเกษตร ที่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นทุน ปริมาณผลผลิต และผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ โดยตั้งเป้าการดำเนินงาน 10 จังหวัดนำร่อง ให้เกิดเป็นรูปธรรมจังหวัดละ 50 ราย รายละ 1 ไร่
นอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมที่จะทำแผนดำเนินการ Agri-Map ระยะเวลา 10 ปี นำเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ เพื่อดำเนินการส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้องในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวกว่า 11 ล้านไร่.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงขานรับอะกริ-แมป ปี2560 นำร่อง 10 จังหวัด ". (30-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 30-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/705339