เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มประมงพาณิชย์ เตือนผู้ประกอบการร่วมมือ-ตุกติกถึงขั้นยกเลิกใบอนุญาต

18 สิงหาคม 2559
2,074
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดระเบียบเรือประมงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง โดยกรมประมงได้ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 10 ตัน กรอสขึ้นไป นำเรือและเอกสารสำคัญมาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือที่กำหนดแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม -15 กันยายน เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังให้การทำประมงพาณิชย์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอฝากถึงผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ให้ความร่วมมือนำเรือและเอกสารมาแสดงตนตามที่กรมประมงประกาศแจ้งไป
นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำหรับเรือประมงพาณิชย์ที่มาแสดงตน จะต้องมีเอกสารสำคัญประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุหมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ชื่อสกุลเจ้าของเรือ วันหมดอายุ หมายเลขเครื่องยนต์ และยี่ห้อเครื่องยนต์ 2.ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ต้นฉบับ ที่ได้รับจากกรมประมงที่ระบุหมายเลขใบอนุญาต ประเภทเครื่องมือทำการประมง ใบอนุญาตที่ติดภายในเรือประมง พร้อมบัตรอนุญาต เลขที่ QR-Code 3.เครื่องมือประมง ขนาดตาอวน ความยาว ต้องถูกต้องตามใบอนุญาตและกฎหมาย โดยเรือประมงพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องแสดงอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) ที่มีเอกสารกำกับ หมายเลข VMS ในใบอนุญาต

โดยผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ขนาด 10-30 ตันกรอส สามารถยื่นเอกสารขอรับการตรวจได้สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสำนักงานประมงอำเภอ ส่วนเรือประมงพาณิชย์ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป สามารถยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออกในจังหวัดนั้นๆ ส่วนกรณีเรือขึ้นคานหรือไม่ได้ทำการประมง ให้นัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจแยกจากการตรวจที่ท่าเรือ โดยเรือที่ผ่านการตรวจรับรองแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองไว้เป็นหลักฐาน แต่หากไม่นำเรือมาให้ตรวจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเป็นสาเหตุให้ถูกยกเลิกใบอนุญาตทำการประมงได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจตรวจเรือประมงพาณิชย์ โทร. 0-2561-1418 หรือ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 แห่ง หรือ ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) หรือเว็บไซต์ www.fisheries.go.th/inspector
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มประมงพาณิชย์ เตือนผู้ประกอบการร่วมมือ-ตุกติกถึงขั้นยกเลิกใบอนุญาต". (18-08-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 18-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/230893