เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปล่อยกู้ชาวนาเลี้ยงสัตว์

18 สิงหาคม 2559
6,643
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) 5 โครงการ วงเงินรวม 15,597.34 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 10,686 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในกรอบเงิน 4,911.34 ล้านบาท เพื่อเป็นงบดำเนินงานของหน่วยงาน งบชดเชยดอกเบี้ย และงบสนับสนุน ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรปี 2559 ถึง 2565
ทั้งนี้ จะขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3,594 ล้านบาท ดังนี้ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โดย กรมปศุสัตว์ วงเงิน 344.5 ล้านบาท โดยเป็นงบกลางฯรายการเงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 155.5 ล้านบาท 2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยกรมปศุสัตว์วงเงิน 1,907.4 ล้านบาท เป็นงบกลางฯปี 2559 จำนวน 800.4 ล้านบาท 3.โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โดยกรมปศุสัตว์ วงเงิน 33.56 ล้านบาท เป็นงบกลางฯปี 2559 จำนวน 15.48 ล้านบาท

4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า โดยกรมปศุสัตว์ วงเงิน 15.78 ล้านบาท เป็นงบกลางฯปี 2559 จำนวน 12.65 ล้านบาท และ 5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกนา ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2,610.09 ล้านบาท แยกเป็นงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 2,532.09 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 78 ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลือ 1,317.21 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการตามข้อ 1 ถึง 4 ในปี 60-65 ส่วนการปรับเปลี่ยนอาชีพปศุสัตว์และพืชอาหารสัตว์จะขอสนับสนุนงบรายปีในปีต่อไป.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปล่อยกู้ชาวนาเลี้ยงสัตว์". (18-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 18-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/693533