เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับมาตรฐานเลี้ยงโคนมนำร่อง 12 วิทยาลัยเกษตรฯ

16 สิงหาคม 2559
2,523
สอศ.จับมือสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพเลี้ยงโคนม ใน วทษ.12 แห่ง ได้เรียนรู้เชิงธุรกิจ
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพการเลี้ยงโคนม ระหว่าง สอศ.และสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ว่า สอศ.ตระหนักว่าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้ก้าวสู่อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างเข้มแข็ง นักเรียน นักศึกษาจะรู้เพียงแค่การเลี้ยงโคนมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเชิงการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจรด้วย อาทิ การบริหารน้ำนมดิบ มาตรฐานการเลี้ยงโคนม เป็นต้น ดังนั้น จึงได้จับมือกับสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก ประมาณ 2,000 คน ผลิตน้ำนมดิบได้มากถึง 219,000 ตัน ถือได้ว่ามีความรู้ มีประสบการณ์ตรงทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ ดังนั้น การร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่าง สอศ.และสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนาจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพการเลี้ยงโคนมในทุกมิติ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี (2559-2563) โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เข้าร่วม 12 แห่ง ได้แก่ วษท.ศรีสะเกษ วษท.บุรีรัมย์ วษท.ขอนแก่น วษท.สระแก้ว วษท.ลพบุรี วษท.เพชรบุรรี วษท.นครสวรรค์ วษท.อุทัยธานี วษท.ตาก วษท.กำแพงเพชร วษท.สุโขทัย และ วษท.สงขลา โดยนักเรียน นักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สำคัญ สอศ.ยังหวังให้ วษท.12 แห่งนี้เป็นแกนนำในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ศึกษาวิจัยและวางแผนการผลิตกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนม รองรับการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต อาทิ รู้ได้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าสามารถธุรกิจฟาร์มโคนมต้องการ ผู้จัดการฟาร์มเท่าไร นักวิเคราะห์ วิจัยน้ำนมเท่าไร เป็นต้น

ด้าน นายสุรชัย ศิริมัย นายกสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กล่าวว่า สมาชิกของสมาคมฯ เป็นกลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์โคนมไทยและมีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่มีโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ โรงงานผลิตนมยูเอชที มีแหล่งน้ำนมดิบที่หมุนเวียนอยู่ในระบบจำนวนมาก ซึ่งสมาคมฯมีความยินดีที่จะร่วมกับ สอศ.ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาจาก วษท.ทุกคน เพราะเป้าหมายของเราก็ต้องการดูแลให้เกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคนมมีความเข้ม แข็ง ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯยังได้ร่วมกับวษท.พัทลุง ในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงงานพาสเจอร์ไรซ์และโรงงานยูเอชทีของวิทยาลัยให้ มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกระดับมาตรฐานเลี้ยงโคนมนำร่อง 12 วิทยาลัยเกษตรฯ". (15-08-2559). กรุงเทพธุรกิจ.:> สืบค้นเมื่อ 16-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/712628