เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอ้กบอร์ด เห็นชอบนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์

08 กรกฏาคม 2559
6,125
"Egg board" พิจารณาเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พันธุ์) เป็นมาตรฐานบังคับ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์ม และพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพการแข่งขัน
วันที่ 7 ก.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) ว่า คณะกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พันธุ์) เป็นมาตรฐานบังคับ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์ม และพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพการแข่งขัน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ได้แก่ 1. มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำเสนอเข้าคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพิจารณากำหนดให้มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับต่อไป

2. มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดทำแผนพัฒนาฟาร์มไก่ไข่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานส่วนที่เหลือ 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาสนับสนุนแหล่งเงินทุนพัฒนาฟาร์มเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานผ่านระบบสหกรณ์ 4. มอบหมายให้ มกอช. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานฟาร์มเป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมจัดทำรายละเอียด วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาบังคับใช้ โดยให้นำเสนอเข้าคณะกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป และ 5. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้กับผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่

ด้าน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบแผนงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2559 ? 2561 ซึ่งได้กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์บริโภคไข่ไก่ โดยจะมีการจัดทำโครงการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ การวิจัยปริมาณการบริโภคไข่ไก่ การขยายตลาดส่งออก และส่งเสริมการขยายผลงานวิจัยพัฒนาแปรรูปไข่ไก่สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ โดยการบริหารข้อมูลและการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงเตรียมปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตครบวงจร รวมถึงการพัฒนาระบบตลาดไข่ไก่ ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK

สำหรับการตลาดและราคาในช่วงเดือน ม.ค. ? เม.ย. 59 ที่ผ่านมา ตลาดไข่ไก่เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาขยับตัวสูงขึ้น ราคาไข่ไก่คณะหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยฟองละ 2.65 บาท ไข่ไก่ปลีกเบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 3.19 บาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 16.74 และ 16.42 ตามลำดับ ส่วนพันธุ์สัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ลูกไก่ไข่ราคาเฉลี่ยตัวละ 23.75 บาท ไก่สาวตัวละ 151.88 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 229.89 และ 32.84 ตามลำดับ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอ้กบอร์ด เห็นชอบนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์". (08-07-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 08-07-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/657804