เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พ่อเมื่องยโสธรส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

29 มิถุนายน 2559
1,531
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์ จ.ยโสธร กล่าวว่าจ.ยโสธร เป็นต้นแบบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

โดยได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จำนวน90 คน เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากผ่านการฝึกอบรมทุกคน จะได้รับพันธุ์ไก่ไข่สาวคนละ 50 ตัวไปเลี้ยง พร้อมวัสดุปรับปรุงคอกไก่ มูลค่า3,310 บาท ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จากโครงการจะเป็นไข่ไก่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากข้าวที่ไก่กินเข้าไปเป็นข้าวอินทรีย์ล้วนๆ

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์อีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้นำไปปฏิบัติหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืนต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พ่อเมื่องยโสธรส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์". (29-06-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 29-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/223011